مرور رده

کلیپ ها

ویدئو و کلیپ ها / چندرسانه ای

درس خواندن را دست کم نگیرید. / باید باسواد باشید .

درس بخوانید ... درس خواندن را دست کم نگیرید. اگر می خواهید افکار و پیشنهادهای برجسته ای که دارید در جامعه تأثیر بگذارد باید باسواد باشید. ما در بین روحانیون انقلابی کسانی را داشتیم که از لحاظ مبارزه چیزی کم نداشتند…