مرور رده

دین و اندیشه

دین و اندیشه

جریان مدعی یمانی در امتداد فرقه بهایی

احمد اسماعیل کیست؟ یکی از شــگردهای اســتعمار برای سلطه بر کشــورهای اسلامی و استحاله فرهنگی و ایجاد تفرقه در میان آنها، تاسیس فرقه ها و جریانات مذهبی است؛ تأســیس فرقه ضاله قادیانیه در پاکستان و فرقه ضاله بهائیت در ایران، نمونه هایی از…