حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

تحقیقات علمی طلاب

ثبت نام امتحان جبرانی درس پژوهش در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ثبت نام امتحان جبرانی درس پژوهش در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جهت بررسی و تصمیم نهایی در برگزاری امتحان جبرانی پژوهش موارد زیر را تکمیل نمایید. در ضمن احتمال برگزاری امتحان به صورت متمرکز در شهر اصفهان نیز وجود دارد. تذکر: کسانی که فرم ثبت نام…