حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

طرح هجرت

اصل کار طرح هجرت بر دوش روحانیون مستقر در مناطق محروم است / اشتباه دولت در اختصاص ارز دولتی به…

امام جمعه اصفهان گفت : هیچ دولتی خواهان نارضایتی مردم از خود نیست بنابراین همه در تلاش برای رفع موانع و مشکلات هستند، ولی نمی توان منکر اشتباهاتی چون اختصاص ارز دولتی به سفرهای خارجی تفریحی و فروش سکه بدون شرایط و محدودیت از ناحیه دولت شد.