حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

فرم درخواست روحانی برای طرح خانه های فاطمی