حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

آیت الله مهدوی

آیت الله ناصری

آیت الله طباطبایی نژاد

آیت الله العظمی مظاهری

مدارس علمیه استان اصفهان